شنبه 3 فروردین 1398

برچسب : خدمات‌ دولت یازدهم در گیلان

خدمات دولت یازدهم در گیلان – ریل گذاری راه آهن رشت به قزوین خرداد پایان می یابد .

 

خدمات دولت یازدهم در گیلان – ریل گذاری راه آهن رشت به قزوین  خرداد  پایان می  یابد .  

14:46 1396/02/16

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 60 درصد مسکن مهر استان در دولت تدبیر وامید

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 60 درصد مسکن مهر استان در دولت تدبیر وامید

10:49 1396/02/16

خدمات دولت یازدهم در گیلان - افزایش درصد پوشش گاز ،آب و راه روستایی

خدمات دولت یازدهم در گیلان - افزایش درصد پوشش گاز ،آب و راه روستایی

10:02 1396/02/14

خدمات دولت یازدهم در گیلان - رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی

خدمات دولت یازدهم در گیلان -   رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی

11:31 1396/02/13

خدمات دولت یازدهم در گیلان - بهره برداری از 8 بیمارستان

خدمات دولت یازدهم در گیلان - بهره برداری از 8 بیمارستان

09:11 1396/02/13

خدمات دولت یازدهم در گیلان - اقدامات عمرانی انجام شده در راه آهن قزوین رشت

خدمات دولت یازدهم در گیلان  - اقدامات عمرانی انجام شده در راه آهن قزوین رشت

16:31 1396/02/12

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان – کاهش واردات برنج

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان – کاهش واردات برنج

10:55 1396/02/12

خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد شاخص گاز رسانی روستایی

خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد شاخص گاز رسانی روستایی

23:45 1396/02/11

خدمات دولت یازدهم در گیلان – درخشش صنایع دستی استان در کشور

خدمات دولت یازدهم در گیلان – درخشش صنایع دستی استان در کشور

20:55 1396/02/11

داده نما از خدمات دولت یازدهم در استان گیلان - بهبود شاخص فضای کسب وکار و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

داده نما از خدمات دولت یازدهم در استان گیلان -  بهبود شاخص فضای کسب وکار و سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

19:45 1396/02/11

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد آسفالت راه روستایی

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد آسفالت راه روستایی

12:40 1396/02/11

خدمات دولت یازدهم در گیلان – شکوفایی منطقه آزاد انزلی

خدمات دولت یازدهم در گیلان – شکوفایی منطقه آزاد انزلی

11:30 1396/02/11

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان

داده نما از خدمات دولت یازدهم در گیلان

10:05 1396/02/11
اشتراک در خدمات‌ دولت یازدهم در گیلان
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی