شنبه 23 آذر 1398

آغاز نخستین برداشت مکانیزه برنج در استـان گیـلان

ایجاد : ‎1396/04/25 14:52
آغاز نخستین برداشت مکانیزه برنج در استـان گیـلان - 25 تیـر 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی