شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « خرداد ماه 1397 »

ایجاد : ‎1397/03/08 10:19
فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « خرداد ماه 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی