دوشنبه 27 خرداد 1398

فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 13 خرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/03/13 13:10
فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 13 خرداد 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی