شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 27 خرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/03/28 10:14
فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 27 خرداد 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی