شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گزارش هفتگی برنامه های دکترسالاری استاندارگیلان

ایجاد : ‎1397/04/03 12:49 ویرایش : ‎1397/04/03 13:50
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 3 تیـر 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی