شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گزارش هفتگی برنامه های دکترسالاری استاندارگیلان

ایجاد : ‎1397/04/10 14:15
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 10 تیـر 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی