شنبه 26 آبان 1397

فتوکلیپ گزارش هفتگی برنامه های دکترسالاری استاندارگیلان

ایجاد : ‎1397/04/10 14:15
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 10 تیـر 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی