شنبه 2 شهریور 1398
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی